Veel gestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 23 mei 2024  inschrijven voor schooljaar 2024-2025 in een kleuter- of lagere school te Steenokkerzeel. Op dat moment zullen in de meerderheid van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn. 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle kleuter- en lagere scholen gelegen op het grondgebied van de gemeente Steenokkerzeel doen mee. Je vindt het overzicht van alle scholen op deze website. Wij raden je aan jouw kind aan te melden voor minimum 4 scholen. Door meer dan één school op te geven vergroot je de kans dat jouw kind een plaats heeft. 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, we raden je zelfs aan om minstens 4 scholen van voorkeur op te geven! Als je maar één school opgeeft (of twee), en er is geen plaats, dan moet je wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode om jouw kind  in te schrijven op school. Op dat moment is de kans zeer klein dat er nog een vrije plaats is in één van de Steenokkerzeelse scholen. 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van jouw voorkeur. Het systeem tracht je een plaats toe te kennen in de school met jouw grootste voorkeur. Wanneer je een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je geen recht meer heeft op een plaats in een school die lager gerangschikt staat.
Wanneer je een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft jouw kind (°2022) op de wachtlijst staan van deze school tot en met 30 juni 2025. 
Kleuters en leerlingen van vroegere geboortejaren blijven op de wachtlijst staan tot de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarvoor werd aangemeld.
Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat je jouw kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met je op. 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld tijdens de aanmeldingsperiode van belang?

Neen.
Het tijdstip waarop je jouw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Je kan dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om jouw kind aan te melden. 

Heeft mijn kind voorrang?

Je kind heeft voorrang:
- in de school waar broer(s) of zus(sen) naar schoolgaan tijdens het schooljaar 2024-2025.
- in de school waar u werkt. 

Wens je jouw kind aan te melden in een andere school dan de school van zus of broer, dan kan je geen gebruik maken van de voorrangsregeling.

Mijn kind heeft voorrang : duid ik één school of meerdere scholen aan?

Je duidt best meerdere scholen aan.

Reden: Indien er geen vrije plaatsen zijn in de school waar je je voorrang kan doen gelden, maak je zo kans om een inschrijvng in een andere school te kunnen realiseren.

Mijn kind heeft voorrang : wat is het risico als ik enkel de school aanduid waar ik voorrang heb?

Het risico bestaat dat er in de school waar je recht hebt op voorrang: geen plaats is.

Heb je enkel de school waar je voorrang had aangeduid, en je krijgt geen ticket dan moet je wachten tot de vrije inschrijvingsperiode dit start op 23 mei 2024.

Pas vanaf 23 mei 2024 zal je kunnen nagaan of er in de andere scholen nog plaats is.

Als je meerdere scholen aanduidt, verhoog je je kansen om je kind te kunnen inschrijven tijdens de periode 22 april 2024 tot en met 13 mei 2024.

 

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregister van jouw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van jouw kind en je vindt het rijksregisternummer op de kids-ID (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van jouw kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee je naar het consultatiebureau gaat. Je kan ook terecht op het gemeentehuis van jouw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling. Vraag aan de medewerker van de dienst bevolking om het rijksregisternummer van jouw kind erop te vermelden.  

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, jouw kind wordt enkel toegewezen aan één van de scholen die je hebt opgegeven.

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Op 15 februari 2024 zal het aantal vrije plaatsen bekendgemaakt worden via het tablad : " Vrije plaatsen" op deze website. (Dit tabblad wordt pas consulteerbaar vanaf 15 februari 2024)

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

 • Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen) en kinderen van personeel van de school hebben absolute voorrang bij het toekennen van een plaats in de school waar een broer/zus schoolloopt of waar hun ouder werkt. Broers/zussen hebben voorrang op kinderen personeel.

 • Zijn er voldoende plaatsen beschikbaar dan wordt er een plaats toegewezen in de eerst gekozen school.
  Indien er onvoldoende plaatsen zijn, dan worden de leerlingen geordend op basis van voorrang en afstand (domicilieadres van het kind ten opzichte van de school).

  De vrije plaatsen gepubliceerd op 15 februari 2024: zijn de plaatsen die vrij zijn voor alle aanmeldingen (zowel voor kinderen met voorrang als zonder voorrang).

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand - domicilie van het kind tot de school- . Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Per school wordt een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als 1ste keuze opgaven. Deze lijsten worden eerst gerangschikt op basis van voorrang, keuze, afstand.

 • Als het systeem jouw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van jouw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Eens je kind een plaats op school krijgt toegewezen, ontvang je een ‘ticket voor inschrijving in de school”.

 • Het systeem bewaart de naam van jouw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal je een bericht van niet gunstige rangschikking ontvangen, maar kinderen geboren in 2022 blijven  tot 30 juni 2025 op de wachtlijst van deze school staan. 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie.

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Wanneer men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2024 op een ander adres zal wonen, kan de ombudsdienst inschrijvingen de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Dit officieel bewijsdocument moet ingediend worden bij de dienst onderwijs via een e-mail naar: steenokkerzeel@aanmelden.in voor het einde van de aanmeldingsperiode van de betreffende voorrangsgroep. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dient u te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door u ondertekend.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de ombudsdienst inschrijvingen bij meerderheid. 

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden?

Dat kan, de vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor je jouw kind kan aanmelden. De afstand domicilie – vestigingsplaats wordt dan in rekening genomen. 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via steenokkerzeel@aanmelden.in 

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op jouw “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school je je kind kan inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket ben je zeker van een plaats voor jouw kind in de betrokken school. Indien je jouw kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt je ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school. 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor jouw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. Je kind staat wel op de wachtlijst van die school. 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats op wachtlijst voor kinderen geboren in 2022 blijft geldig tot 30 juni 2025.
Oudere kleuters en leerlingen blijven op de wachtlijst staan tot 7 oktober 2024 (vijfde schooldag van oktober).  

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kan terecht bij de beheerder van het systeem via steenokkerzeel@aanmelden.be.De beheerder zal jouw klacht voorleggen aan de ombudsdienst inschrijvingen. Indien je nog steeds vindt dat de weigering van je kind onterecht was, dan kan je je wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten van deze commissie wordt verwezen naar de website www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie 

Wat als ik geen computer of internet heb?

Neem dan contact op met de school van jouw keuze. Zij zullen jou zeker verder helpen.
Ook in de gemeentelijke bibliotheek te Steenokkerzeel kan je terecht.

Openingsuren op https://www.steenokkerzeel.be/producten/detail/546/mijn-bibliotheek

 Hoe is de ombudsdienst inschrijvingen samengesteld?

In de ombudsdienst zetelen : een vertegenwoordiger van een erkende oudervereniging, een vertegenwoordiging van alle schoolbesturen  en een een vertegenwoordiger van het lokaal bestuur.

Al deze leden zijn stemgerechtigd.

Wat zijn de taken van de ombudsdienst inschrijvingentijdens de aanmeldingsperioden?

 • Het doel van de ombudsdienst inschrijvingen is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.

 • Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de ombudsdienst.

 • De dienst zal oordelen bij betwisting over de correcte inschatting van het adres (coördinaten).

 • In de gevallen waarin men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2023 op een ander adres dan het huidige domicilie-adres zal wonen kan de ombudsdienst de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Het officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt dus niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. 

Wat zijn de taken van de ombudsdienst inschrijvingen na de aanmeldingsperioden?

 • De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de ombudsdienst inschrijvingen.

 • De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen op dusdanige manier dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerders aan de ombudsdienst inschrijvingen bezorgd, die vervolgens beslist wat er kan/moet gebeuren.

 • Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerder. De beheerder legt deze klachten, indien nodig, voor aan de ombudsdienst inschrijvingen vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.

 • Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd.

 • Indien de situatie zich voordoet dat twee gunstig gerangschikte kinderen door wissel beiden in hun eerste school van keuze zouden terechtkomen, dan kan de ombudsdienst deze wissel doorvoeren. 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • Uw ticket voor inschrijving in de school

 • kids-ID (indien je kind er een heeft)

 • Jouw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)

 • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee je aangemeld hebt, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres

 • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoelage. 

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar (in tegenstelling tot het lager onderwijs: hier wordt ingeschreven per leerjaar). Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder via steenokkerzeel@aanmelden.in